Layout designed by Miko Reznor
Layout designed by Miko Reznor
STRAJK 3!
     Ko­lej­ny ty­dzień straj­ku za na­mi (a na­wet dłu­żej). Dzię­ku­je­my Wam za tak licz­ne ko­men­ta­rze i dys­ku­sje na fo­rach. Bar­dzo nam tym po­ma­ga­cie! Li­czy się każ­da opi­nia, nie tyl­ko ta przy­chyl­na, ale i ta punk­tu­ją­ca na­sze błę­dy.Pierw­sza waż­na in­for­ma­cja - Radio Aoi wy­e­mi­tu­je se­rię trzech au­dy­cji po­świę­co­nym te­mu kon­flik­to­wi:

 1. 6 paź­dzier­ni­ka (czwar­tek - to już ju­tro) do­ty­czą­ca ogól­nie skan­la­cji.

 2. 13 paź­dzier­ni­ka (czwar­tek) z wy­wia­da­mi po­śród skan­la­to­rów.

 3. 20 paź­dzier­ni­ka (czwar­tek) z wy­wia­dem od stro­ny Man­ga-lib.

Za­pra­sza­my do po­słu­cha­nia, a tak­że pro­si­my o prze­ka­za­nie zna­jo­mym infor­ma­cji o emi­sji. Wszyst­kie au­dy­cje od­bę­dą się od godz. 17:00 do 19:00.     Dziś mie­li­byś­my też do was pa­rę py­tań i proś­bę. Nie za­mie­rza­my wpro­wa­dzać żad­nej an­kie­ty, ze wzglę­du na otwar­tość tych py­tań. By­li­byś­my wdzięcz­ni, gdy­byś­cie w ko­men­ta­rzach na­pi­sa­li nam ja­ki spo­sób czy­ta­nia man­gi pre­fe­ru­je­cie i dla­cze­go. Dla­cze­go wo­li­cie książ­kę, man­gę on­line lub czy­ta­nie na wła­snym kom­pu­te­rze, a być mo­że smart­fo­nie/tele­fo­nie/tab­le­cie. Ja­kie­go pro­gra­mu uży­wa­cie i dla­cze­go? Każ­dy ma wła­sny po­wód, dla któ­re­go nie lubi innych spo­so­bów niż pre­fe­ro­wa­ny przez sie­bie. Po­za dys­ku­sją na te­mat straj­ku, za­le­ży nam na tym, aby wie­dzieć, cze­go ocze­ku­je­cie od pre­zen­ta­cji mang. Pro­si­my, po­dziel­cie się z na­mi ty­mi infor­ma­cja­mi na na­szej stro­nie http://unia.skanlacje.pl. Wy­mień­cie wa­dy i za­le­ty wa­sze­go spo­so­bu zdo­by­wa­nia i ko­rzys­ta­nia z mang. Z tych od­po­wie­dzi, ma­my na­dzie­ję, mo­gą sko­rzy­stać nie tyl­ko skan­la­to­rzy, ale i wy­daw­nict­wa! Z gó­ry dzię­ku­je­my!* * * * *

     Wie­lu lu­dzi w ko­men­ta­rzach pi­sze, że­byś­my spró­bo­wa­li do­ga­dać się z ML, gdyż nie słu­ży to fa­nom. To praw­da, że wy­ko­nu­je­my skan­la­cje dla was, ale ro­bi­my to tak­że dla włas­nej sa­tys­fak­cji. Nie, man­gi nie są na­sze, jak wie­lu lu­dzi się z nas wy­śmie­wa, ale pra­ca, że­byś­cie mo­gli czy­tać je po pol­sku, jak naj­bar­dziej jest na­sza. Bar­dzo chcie­li­byś­my do­ga­dać się z K3n­se­iem, ale nie jest to mo­żli­we. Nie cho­dzi nam bo­wiem o wy­mu­sze­nie cze­go­kol­wiek na ad­mi­ni­stra­to­rze ser­wi­su Man­ga-Lib­ra­ry, gdyż jest to po pros­tu nie­moż­li­we, a uś­wia­do­mie­nie jak naj­więk­szej gru­pie lu­dzi za­ist­nia­łe­go pro­ble­mu. Oczy­wiś­cie bar­dzo cie­szy­li­byś­my się, gdy­by K3n­sei współ­pra­co­wał z gru­pa­mi, tak jak to robi Pi­noc­chio z Centrum Mangi. Wszys­cy ma­my pew­ne za­sa­dy etycz­ne, mniej lub bar­dziej li­be­ral­ne. Nie­któ­rzy nie wi­dzą nic złe­go w pod­pi­sy­wa­niu się pod czy­jąś pra­cą (tak jak dzie­je się to często w świat­ku fan­su­ber­skim), a nie­któ­rzy uwa­ża­ją każ­dą for­mę pro­mo­cji dzie­ła ory­gi­nal­ne­go bez zgo­dy au­to­ra ja­ko zło­dziej­stwo. Na­sza ak­cja ma na ce­lu po­ka­za­nie ja­kie dzia­ła­nia, z na­sze­go punk­tu wi­dze­nia, są nie­do­pusz­czal­ne, a ja­kie pre­fe­ro­wa­ne. Za 2-3 dni prze­czy­ta­cie pew­ne kon­kre­ty, nie da­liś­my ich te­raz, bo news zrobił­by się sta­now­czo za długi.     Jed­nak za­pew­nia­my was, że nie sie­dzi­my z za­ło­żo­ny­mi rę­ka­mi, cze­ka­jąc na ko­niec straj­ku. Nie jest to ani przer­wa w wy­ko­ny­wa­niu roz­dzia­łów, ani też nie za­mie­rza­my bier­nie poz­wa­lać, aby na­sze roz­dzia­ły po­ja­wia­ły się na ML. Ze swo­jej stro­ny po­le­ca­my Centrum Mangi, ja­ko ser­wis współ­pra­cu­ją­cy z gru­pa­mi. Nie jest on tak do­pra­co­wa­ny, ale to tyl­ko kwe­stia cza­su – nie da się zro­bić rze­czy wiel­kich w 5 mi­nut. Jak zwyk­le za­pra­sza­my do ko­men­to­wa­nia na stro­nie http://unia.skanlacje.pl. Tam mo­że­cie wy­po­wia­dać się swo­bod­nie, na­praw­dę in­te­re­su­je nas co my­śli­cie. :)
5 Komentarze
06 Oct 2011 Night wolf
przez sekai @ 08 Oct 2011 13:21:00

Ja osobiscie najbardziej lubie sciagnac mange na dysk a potem wydrukowac, mam laserowa drukarke i za 300 zl moge wydrukowac od 10 000 str. Tak sie czyta najlepiej, ale nierozumiem czemu nie chcecie zrobic platnej skanlacji, skoro jest platny dostep do torentow czy linkow na rapidzie ktore ja uploaduje za darmo a ktos pobiera oplate za info o linku. To jest dopiero zdzirstwo... Ale gdyby to bylo legalne i w kazdym kraju bylaby firma wspolpracujaca z wydawnictwami i autorami mang ze wschodu, ja bylbym zadowolony mogac za nia zaplacic i wiedziec ze ukaze sie bardzo szybko, zrozumcie w koncu, scanlacja sie sprawdzila (czyli jest rynek) autorzy i wydawnictwa was nienawidza, a nawet zawiazali unie ktora ma was dorwac. Nie czas juz sie zalegalizowac, robilibyscie mangi mieli z tego zysk a czesc z tego zysku szloby na konto autorow. Czytelnik bylby zadowolony za to ze moze placac glosowac na popularnosc mangi - a autorzy z wdziecznosci dawali by cos ekstra dla fanow z danego kraju, no bo jakos trzeba sie wyroznic na tle darmochy - aha jestem pewien ze nikt nie szanuje waszej pracy wlasnie dlatego ze dajecie to za darmo. I pisze to z wlasnego doswiadczenia....
przez Aqwet @ 09 Oct 2011 14:15:45

Aby robić to za kasę, musielibyśmy wykupić licencję, na której nie mamy kasy, oraz nikt by jej nam nie sprzedał. Taka jest prawda. A robienie za kasę bez licencji kłóci się z ogólnymi założeniami
przez sekai @ 11 Oct 2011 20:11:45

Nie obrazaj sie wiem jak dziala rynek wydawniczy, wiekszym problemem jest fakt ze jestescie z polski, a na rynku miedzynarodowym (poza optimusem) raczej nic z polski nie ma szans na zaistnienie. A dokladniej ogolno europejskim, aby zaisniec w europie nalezy przeniesc sie do UK - ja wydawalem ksiazki w realu i rowniez nie zaczynalem z milionem w kieszeni, ale jesli masz klientow inwestorzy sami beda do was przychodzic, problem z dzialaniem w jawnej strefie to podatki. Licencja czy nadrukowanie 4 palt ksiazek to najmniejsze zmartwienia, kiedys tez myslalem ze wydawnictwa to molochy z milionowymi obrotami ale w realu czesto sa to male klitki gdzie pracuja panie dochodzace do emerytury a polowa maszyn pamieta jeszcze nazistow, tak tez dziala wiele agencji reklamowych.

Ale ze skanlacja tak sie nie da ten produkt jest calkowicie wirtualny, nawet jak ktos sprzeda kopie spakowana w winrar to jaka da gwarancje ze klient nie powieli tego i nie bedzie sprzedawal na aledrogo za polowe ceny wydawnictwa, pamietam jak byla afera z harrym P. gdzie na bazarach sprzedawano podrobione kopie bez hologramu... widzisz gdybym ja wiedzial jak to zorganizowac tak aby scanlowane mangi nie trafily na torrenty juz bym dawno byl w tokio i dogadal sie z wydawcami, zalozyl bym spolke z jakims dobrym informatykiem w UK.
przez sekai @ 11 Oct 2011 20:12:08

Ale jak wy sami chcecie robic to za darmo, dajecie wlasnie furtke takim jak ten gamon manga lib, przeciez to oczywiste ze ten gamon chce tylko zarobic na reklamach minimalnym kosztem, waszym kosztem bo gdyby to bylo uregulowane prawnie to policja spalilaby mu serwery wy dalej wydawalibyscie tytuly, wy bylibyscie zadowoleni i autorzy mang rowniez. Ja zrobil bym przelew i spokojnie czytalbym mange, wszyscy byli by zadowoleni i kazdy by zyskal, oprocz tych cwokow ktorym sie wydaje ze wszystko powinno byc za darmo a wy powinniscie oddawac im swoja prace charytatywnie.

to moje prywatne zdanie

pozdrawiam
przez sekai @ 11 Oct 2011 20:12:47

Ale jak wy sami chcecie robic to za darmo, dajecie wlasnie furtke takim jak ten gamon manga lib, przeciez to oczywiste ze ten gamon chce tylko zarobic na reklamach minimalnym kosztem, waszym kosztem bo gdyby to bylo uregulowane prawnie to policja spalilaby mu serwery wy dalej wydawalibyscie tytuly, wy bylibyscie zadowoleni i autorzy mang rowniez. Ja zrobil bym przelew i spokojnie czytalbym mange, wszyscy byli by zadowoleni i kazdy by zyskal, oprocz tych cwokow ktorym sie wydaje ze wszystko powinno byc za darmo a wy powinniscie oddawac im swoja prace charytatywnie.

to moje prywatne zdanie

pozdrawiam
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews
Layout designed by Miko Reznor
Layout designed by Miko Reznor
Layout designed by Miko Reznor

Chcesz zostać MANGIstrem? Jeżli tak, to napisz do Aqweta (mail: stomczak@poczta.wp.pl, GG: 782393) i zareklamuj się. Napisz, co potrafisz i jaką rolę chciałbyś/chciałabyś pełnić w naszej ekipie XD

Layout designed by Miko ReznorLayout designed by Miko Reznor

O czym mają być newsy?
Layout designed by Miko ReznorStrona należy do MANGIster.
Saiyuki © Minekura Kazuya.
Obrazy pobrane z Arjenteam.
Layout wykonał Miko Reznor.
HTML i CSS.